TRANG CHỦ » TIN TỨC » Mộng Hồi Tru Tiên

MỘNG HỒI TRU TIÊN

Hoạt động kéo dài: 24.04.2021 đến 24.05.2021

Địa điểm: NPC Hà Dương   Ngụ Mị (478, 635)

Cấp độ tham gia: Từ cấp 30 trở lên.

Hướng dẫn: Trong thời gian hoạt động, tại npc Ngụ Mị, Tiên Hữu có thể nhận nhiệm vụ Mộng Hồi Tru Tiên. Online đủ 24 giờ tự động chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. Có tất cả 20 nhiệm vụ nối tiếp với các phần quà khác nhau.

Ngụ Mị ở Thành Hà Dương

Nhận nhiệm vụ tại Ngụ Mị

Bảng danh sách các phần quà nhận được của chuỗi nhiệm vụ Mộng Hồi Tru Tiên:

 

Ngày 1

 

Một Bao Kim Đan x3

 

 

 

Ngày 2

 

Một Bao Kim Đan x3

 

Nguyên Thần Châu x9999

 

 

Ngày 3

 

Một Bao Kim Đan x3

 

Nguyên Hồn Châu Cấp Thấp x500

 

 

Ngày 4

 

Một Bao Kim Đan x3

 

Thiên Lộc Nguyệt Bổng x2

 

 

Ngày 5

 

Một Bao Kim Đan x5

 

Thiên Lộc Nguyệt Bổng x3

 

 

Ngày 6

 

Một Bao Kim Đan x5

 

Thiên Lộc Nguyệt Bổng x4

 

 

Ngày 7

 

Thiên Lộc Nguyệt Bổng x5

 

Động Thiên Thần Thạch x30

 

 

Ngày 8

 

Thiên Lộc Nguyệt Bổng x5

 

Động Thiên Thần Thạch x50

 

 

Ngày 9

 

Thiên Lộc Nguyệt Bổng x5

 

Nguyên Hồn Châu Cấp Cao x50

 

 

Ngày 10

 

Thiết Ngọc Toái Phiến (Cấp 10) x3

 

 

 

Ngày 11

 

Thiên Lộc Nguyệt Bổng x5

 

Thiên Hoa Bảo Tiễn x25

 

Liên Thiên Đấu Ngọc x100

 

Ngày 12

 

Thiên Lộc Nguyệt Bổng x5

 

Thiên Hoa Bảo Tiễn x25

 

Thắng Thạch x50

 

Ngày 13

 

Thiên Lộc Nguyệt Bổng x5

 

Động Thiên Thần Thạch x50

 

Thiên Cương Long Tỳ x10

 

Ngày 14

 

Thiên Lộc Nguyệt Bổng x5

 

Động Thiên Thần Thạch x20

 

Nguyên Thần Châu x2000

 

Ngày 15

 

Thiên Lộc Nguyệt Bổng x5

 

Động Thiên Thần Thạch x20

 

Nguyên Thần Châu x3000

 

Ngày 16

 

Thiên Lộc Nguyệt Bổng x5

 

Đạo Đức Thiên Chương x5

 

 

Ngày 17

 

Trận Linh Tiểu Bạch x1

 

 

 

Ngày 18

 

Thiên Lộc Nguyệt Bổng x10

 

Thương Lãng Băng Châu x1000

 

 

Ngày 19

 

Thiên Lộc Nguyệt Bổng x10

 

Thương Lãng Băng Châu x2000

 

 

Ngày 20

 

Thiên Lộc Nguyệt Bổng x15

 

Thương Lãng Băng Châu x2000

 

 

TRU TIÊN - NGÀY TRỞ VỀ

Trang chủ: https://trutien.net

Cộng đồng: https://fb.com/groups/trutienngaytrove

 

 

;