TRANG CHỦ » TIN TỨC » Giới thiệu hệ thống Môn Phái

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG MÔN PHÁI

Trong Tru Tiên chia thành 3 mạch: Nhân Tộc - Thần Duệ - Thiên Mạch cùng chia nhau sơn hà xã tắc.

1. HỆ NHÂN TỘC

Trong Nhân Tộc phân chia thành 6 môn phái theo thứ tự lần lượt từ trái qua phải là:

 1. Thiên Âm Tự

 2. Quỷ Đạo

 3. Thanh Vân Môn

 4. Hợp Hoan Phái

 5. Phần Hương Cốc

 6. Quỷ Vương Tông

Thông tin chi tiết các môn phái Thân Tộc xem tại https://trutien.net 

2. HỆ THẦN DUỆ

Trong Thần Duệ phân chia thành 6 môn phái theo thứ tự lần lượt từ trái qua phải là:

 1. Hoài Quang

 2. Thái Hạo

 3. Cửu Lê

 4. Liệt Sơn

 5. Thiên Hoa

 6. Thần Hoàng

Thông tin chi tiết các môn phái Thần Duệ xem tại https://trutien.net 

HỆ THIÊN MẠCH

Trong Thiên Mạch phân chia thành 6 môn phái theo thứ tự lần lượt từ trái qua phải là:

 1. Họa Ảnh (chưa cập nhật)

 2. Anh Chiêu

 3. Khiên Cơ

 4. Quy Vân (chưa cập nhật)

 5. Thanh La

 6. Phá Quân

Thông tin chi tiết các môn phái Thiên Mạch xem tại https://trutien.net 

--------------------------------------------------------------------------

TRU TIÊN - NGÀY TRỞ VỀ

Trang chủ: https://trutien.net

Cộng đồng: https://fb.com/groups/trutienngaytrove

 

;